Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle van De Vakman , hierna te noemen “De Vakman Personeelsdiensten B.V.”, afkomstige aanbiedingen, op alle aan De Vakman verstrekte opdrachten en op alle met De Vakman gesloten overeenkomsten, voor zover betrekking hebbende op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, waaronder mede begrepen werving en selectie, detachering, interimopdrachten en collegiale doorlening.
 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts geldig voor zover zij door De Vakman schriftelijk zijn bevestigd.
 3. In het geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van De Vakman en de algemene voorwaarden van de opdrachtgever zullen de algemene voorwaarden van De Vakman prevaleren.
 4. Alle offertes van De Vakman zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt.

Artikel 2. Selectie en arbeidstijd

 1. De door De Vakman ter beschikking te stellen arbeidskracht wordt enerzijds aan de hand van de bij De Vakman bekende hoedanigheden en kundigheden van deze arbeidskracht en anderzijds aan de hand van de door de opdrachtgever aan De Vakman verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden geselecteerd. De Vakman zal zich er voor inspannen aan de opdrachtgever arbeidskrachten ter beschikking te stellen die voldoen aan de functieomschrijving zoals bedoeld in de opdrachtbevestiging.
 2. Indien de door De Vakman ter beschikking gestelde arbeidskracht naar het oordeel van de opdrachtgever niet geschikt is voor de uitvoering van de op te dragen werkzaamheden, is de opdrachtgever gedurende twee volledige werkdagen te rekenen vanaf het moment waarop de arbeidskracht aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld, gerechtigd de met De Vakman gesloten overeenkomst ten aanzien van deze arbeidskracht te beëindigen. Indien de opdrachtgever van deze bevoegdheid gebruikt maakt, eindigt de overeenkomst ten aanzien van de betreffende arbeidskracht met onmiddellijke ingang, en is de opdrachtgever ten aanzien van deze arbeidskracht generlei kosten aan De Vakman verschuldigd.
 3. Verder is de opdrachtgever gerechtigd indien hij van oordeel is dat de door De Vakman ter beschikking gestelde arbeidskracht niet geschikt is voor de uitvoering van de op te dragen werkzaamheden, de met De Vakman gesloten overeenkomst ten aanzien van deze arbeidskracht aan het einde van de 5 e werkdag met onmiddellijke ingang te beëindigen. Indien de opdrachtgever van deze bevoegdheid gebruikt maakt, zullen uitsluitend het door de betreffende arbeidskracht gewerkte aantal uren conform het overeengekomen uurtarief en de overeengekomen kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 4. Maakt de opdrachtgever geen gebruik van de bevoegdheden zoals hiervoor sub 2. en/of sub 3. omschreven, dan zijn beide partijen aan de overeenkomst gebonden gedurende de periode zoals in de opdrachtbevestiging is aangegeven.
 5. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de arbeidskracht zijn gelijk aan de bij de opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij opdracht anders is overeengekomen. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de arbeidskracht zullen niet meer respectievelijk minder belopen dan rechtens bij de opdrachtgever is toegestaan.

Artikel 3. Duur en opzegging van een opdracht tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

 1. De opdracht tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten kan worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 2. De opdracht voor onbepaalde tijd kan door beide partijen te allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn van 1 week worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat opzegging (tijdelijk) is uitgesloten. De opzegging dient alsdan te geschieden tegen de laatste dag van een werkweek. Opzegging dient per telefax schriftelijk te worden bevestigd.
 3. De opdracht voor bepaalde tijd kan worden aangegaan voor een bepaalde periode, een bepaald project, of voor de duur van de terbeschikkingstelling, zoals bedoeld in artikel 7:691 BW.
 4. De opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de vastgestelde tijd of bij het intreden van de overeengekomen objectief bepaalbare gebeurtenis.
 5. Elke opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat De Vakman de arbeidskracht niet meer aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen, doordat de overeenkomst tussen De Vakman en de arbeidskracht is geëindigd. Dit einde treedt echter niet in, indien in het hiervoor bedoelde geval De Vakman de arbeidskracht door een andere arbeidskracht vervangt, en een dergelijke vervanging daadwerkelijk plaatsvindt binnen één maand na de datum waarop de oorspronkelijke arbeidskracht niet meer ter beschikking kon worden gesteld.
 6. Indien de opdrachtgever in strijd met vorenstaande bepalingen de overeenkomst beëindigt, is De Vakman gerechtigd : · bij een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan de volledige loon- en overige kosten zoals in de opdrachtbevestiging aangegeven op basis van een 40-urige werkweek gedurende de resterende duur van de overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening te brengen, · bij een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan de volledige loon- en overige kosten zoals in de opdrachtbevestiging aangegeven op basis van een 40-urige werkweek gedurende de overeengekomen opzegtermijn aan de opdrachtgever in rekening te brengen, een en ander te vermeerderen met alle door De Vakman in een dergelijk geval te maken kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand.

Artikel 4. Facturering

 1. De Vakman zal de door de arbeidskracht gewerkte uren factureren overeenkomstig een van te voren overeengekomen tarief, dat is vermeld op de opdrachtbevestiging.
 2. Indien tijdens de duur van een opdracht door overheidsmaatregelen, door wijziging van de toepasselijke CAO dan wel ten gevolge van enige andere omstandigheid waarop De Vakman geen invloed kan uitoefenen, de kostprijs van de door De Vakman ter beschikking gestelde arbeidskrachten toeneemt, is De Vakman gerechtigd het met de opdrachtgever overeengekomen tarief met ingang van het tijdstip van de betreffende toename dienovereenkomstig aan te passen. Indien De Vakman tot een dergelijke aanpassing besluit, zal het daarmee samenhangende bedrag met ingang van de datum van de wijziging door de opdrachtgever verschuldigd zijn, en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot opschorting of opzegging van de overeenkomst.
 3. Tevens is De Vakman gerechtigd het met de opdrachtgever overeengekomen tarief eenmaal per jaar aan te passen overeenkomstig de Consumenten Prijs Indexcijfers (alle huishoudens), zoals deze jaarlijks door het CBS bekend gemaakt worden. Indien De Vakman tot een dergelijke aanpassing besluit, zal het daarmee samenhangende bedrag met ingang van de datum van de wijziging door de opdrachtgever verschuldigd zijn, en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot opschorting of opzegging van de overeenkomst.
 4. De facturen van De Vakman worden opgemaakt aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende urenregistratieformulieren, welke de opdrachtgever binden.
 5. De opdrachtgever zal zorg dragen voor een correcte administratie van de door de ter beschikking gestelde arbeidskrachten gewerkte uren. Te dien einde zal de opdrachtgever wekelijks ten aanzien van iedere arbeidskracht afzonderlijk een urenregistratieformulier opmaken en door de betreffende arbeidskracht voor akkoord laten ondertekenen. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de urenregistratieformulieren juist en volledig zijn ingevuld. De opdrachtgever ondertekent uiterlijk aan het eind van de week, dan wel de eerst daarop volgende werkdag de urenregistratieformulieren voor akkoord, en stuurt deze onmiddellijk daarna per telefax aan De Vakman.
 6. Overeenkomstig de ingediende urenregistratieformulieren zal De Vakman wekelijks de gewerkte uren en de overeengekomen kosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.
 7. Bij niet-nakoming van de sub 5 geformuleerde verplichting van de opdrachtgever zal De Vakman factureren op basis van de door de ter beschikking gestelde arbeidskracht aan haar verstrekte urenregistratie. Deze urenregistratie is bindend tussen partijen tenzij de opdrachtgever binnen 1 week te rekenen vanaf factuurdatum aan De Vakman aantoont dat de door de ter beschikking gestelde arbeidskracht aan De Vakman verstrekte urenregistratie niet correct is.
 8. Bij verschil tussen het bij De Vakman ingeleverde urenregistratieformulier en het door de opdrachtgever daarvan behouden afschrift, geldt het bij De Vakman ingeleverde urenregistratieformulier als volledig bewijs, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat het opgetreden verschil niet aan hem toe te rekenen is.

Artikel 5. Betaling en gevolgen van wanbetaling

 1. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum middels overboeking op de door De Vakman aangegeven bankrekening(en), tenzij anders overeengekomen. Ieder beroep op compensatie is uitgesloten.
 2. Als factuurdatum geldt te allen tijde de laatste dag van de week waarin de door De Vakman ter beschikking gestelde arbeidskracht de werkzaamheden heeft verricht, ook wanneer de gegevens die de opdrachtgever ten behoeve van het opstellen van de betreffende factuur aan De Vakman dient te verstrekken, op een latere datum aan De Vakman ter beschikking worden gesteld.
 3. Uitsluitend betaling aan De Vakman zelf werkt bevrijdend. Het doen van betalingen aan arbeidskrachten of het verstrekken van voorschotten aan arbeidskrachten is verboden en onverbindend en kan nimmer grond opleveren voor schuldvergelijking.
 4. Bij niet betaling van enige factuur op de vervaldatum is de opdrachtgever vanaf dan zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De Vakman is alsdan gerechtigd zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling de ter beschikking gestelde arbeidskrachten aan de opdrachtgever te onttrekken en alle overige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.
 5. Schade die voor de opdrachtgever mocht voortvloeien uit de omstandigheid dat De Vakman zich genoodzaakt ziet gebruik te maken van haar bevoegdheid zoals hiervoor sub 4. bedoeld, is volledig voor rekening van de opdrachtgever.
 6. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 7. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever 15% aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd met een minimum van € 250,00 per vordering.

Artikel 6. Aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding met de arbeidskracht

 1. Het is de opdrachtgever verboden een door De Vakman ter beschikking gestelde arbeidskracht gedurende de periode vanaf de ingangsdatum van de terbeschikkingstelling tot 1560 arbeidsuren na beëindiging daarvan
  1. hetzij rechtstreeks in loondienst te nemen
  2. hetzij binnen zijn eigen bedrijf dan wel daarmee gelieerde ondernemingen te werk stellen door tussenkomst van derden, waaronder begrepen uitzendorganisaties en personeelsbemiddelingsbureau
  3. hetzij indirect te werk te stellen via nevenvestigingen en/of filialen van het bedrijf van de opdrachtgever, of binnen samenwerkingsverbanden met het bedrijf van de opdrachtgever.
 2. Bij overtreding van het sub 1 geformuleerde verbod verbeurt de opdrachtgever aan De Vakman een dadelijk en ineens opeisbare boete ter grootte van 25% van het laatst gehanteerde bruto jaartarief van de desbetreffende medewerker, welke boete niet voor rechterlijke matiging vatbaar is

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het uiteindelijke productieresultaat dat hij middels de ter beschikking gestelde arbeidskrachten zal bereiken, zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht. Na beëindiging van de proefperiode(n) zoals omschreven in artikel 2 sub 2 en/of 3 van deze voorwaarden worden de ter beschikking gestelde arbeidskrachten geacht aan de door opdrachtgever gestelde eisen te voldoen. De Vakman is dan ook niet aansprakelijk indien mocht blijken dat de door haar ter beschikking gestelde arbeidskrachten niet voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij er zijdens De Vakman sprake is van grove opzet of grove schuld.
 2. De Vakman is nimmer aansprakelijk voor door de opdrachtgever te lijden schade, veroorzaakt door het feit dat De Vakman tijdens de duur van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst niet bij machte is arbeidskrachten conform het overeengekomen aantal en/of conform de overeengekomen hoedanigheid aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen.
 3. De Vakman is te allen tijde bevoegd ter beschikking gestelde arbeidskrachten door andere arbeidskrachten te vervangen, met dien verstande dat in zodanig geval ten aanzien van de vervangen arbeidskrachten de in art. 2 sub 2 en 3 bedoelde proeftijden opnieuw ingaan.
 4. De Vakman is niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen die door haar uitgezonden arbeidskrachten mochten veroorzaken aan derden of aan de opdrachtgever zelf tenzij sprake zal zijn van opzet of grove nalatigheid van de betreffende arbeidskracht.
 5. De Vakman is niet aansprakelijk voor eventuele verbintenissen, die zijn aangegaan door de arbeidskrachten die door haar aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of die op andere wijze door hun toedoen jegens de opdrachtgever al dan niet met diens toestemming zijn ontstaan.
 6. De opdrachtgever vrijwaart De Vakman te allen tijde tegen aanspraken jegens haar ingesteld, die direct of indirect samenhangen met de uitvoering van de werkzaamheden die door of namens de opdrachtgever aan de uitgezonden arbeidskrachten zijn opgedragen
 7. Indien uitvoering van deze overeenkomst door onvoorziene omstandigheden zal worden bemoeilijkt c.q. onmogelijk zal worden gemaakt, zullen partijen in redelijkheid met elkaar overleggen teneinde de inhoud van deze overeenkomst aan die omstandigheden aan te passen.

Artikel 8. Leiding, toezicht, veiligheid en vrijwaring

 1. Het toezicht op en de leiding over het door De Vakman ingezette personeel berusten volledig bij de opdrachtgever. Ten aanzien van de uitoefening van het toezicht en de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden zal de opdrachtgever zich jegens de arbeidskrachten van De Vakman gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is. Verder zal de opdrachtgever er voor zorg dragen dat de ter beschikking gestelde arbeidskrachten op dezelfde wijze als zijn eigen personeel zullen worden behandeld.
 2. Indien en voor zover noodzakelijk zal de opdrachtgever de ter beschikking gestelde arbeidskrachten bekend maken met de aard van de te verrichten werkzaamheden. De opdrachtgever zal daartoe aan De Vakman en ook aan het door De Vakman ingezette personeel voor de aanvang van de werkzaamheden informatie verstrekken over de verlangde kwalificaties.
 3. De opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee de opdrachtgever het door De Vakman ingezette personeel werk laat verrichten, zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van werkzaamheden zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs noodzakelijk is om te voorkomen dat het door De Vakman ingezette personeel bij het verrichten van de werkzaamheden schade lijdt dan wel gevaar loopt. De opdrachtgever zal de ter beschikking 3 gestelde arbeidskrachten voor aanvang van de werkzaamheden, en voor het overige zo dikwijls als noodzakelijk zal zijn, vertrouwd maken met bestaande veiligheidsprocedures en voor eigen rekening betrekken bij veiligheidsinstructies, al of niet periodiek door opdrachtgever georganiseerd. De opdrachtgever garandeert dat bij de uitvoering van alle aan de ter beschikking gestelde arbeidskrachten op te dragen werkzaamheden de op dat moment geldende regels op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden strikt zullen worden nageleefd.
 4. Behoudens schriftelijke toestemming van De Vakman is het de opdrachtgever niet toegestaan een ter beschikking gestelde arbeidskracht werkzaamheden te laten verrichten die niet overeenkomen met zijn functieomschrijving, dan wel vaardigheden vereisen waarover de betreffende werknemer niet beschikt.
 5. Indien een door De Vakman ter beschikking gestelde arbeidskracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval wordt vastgelegd op een zodanige wijze dat daaruit kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval of de ziekte het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen zijn genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.
 6. De opdrachtgever zal aan de door De Vakman ter beschikking gestelde arbeidskracht alle schade (inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) vergoeden die de arbeidskracht in de uitoefening van zijn arbeid lijdt, tenzij de opdrachtgever bewijst dat hij de hiervoor in lid 1 t/m 5 genoemde verplichtingen geheel is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de arbeidskracht.
 7. De opdrachtgever zal aan de arbeidskracht alle schade (inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten voor rechtsbijstand) vergoeden die de arbeidskracht heeft geleden door beschadiging of teniet gaan van aan hem toebehorende en door hem in het kader van de opgedragen werkzaamheden gebezigde zaken, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de arbeidskracht. De opdrachtgever zal De Vakman tegen alle aanspraken ter zake vrijwaren.
 8. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in lid 1 t/m 7.
 9. De opdrachtgever is jegens De Vakman gehouden alle verplichtingen als bedoeld in lid 1 t/m 8 onverkort na te komen. De opdrachtgever vrijwaart De Vakman tegen aanspraken die in zake de niet-nakoming van enige hiervoor bedoelde verplichting jegens haar geldend gemaakt worden.

Artikel 9. Overige verplichtingen

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan een door De Vakman ter beschikking gestelde arbeidskracht op zijn beurt aan een derde ter beschikking stellen voor het onder toezicht of onder leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Hieronder wordt mede verstaan het ter beschikking stellen aan een rechtspersoon waarmee de opdrachtgever in een groep/concern is verbonden.
 2. De opdrachtgever staat er voor in dat de ter beschikking gestelde arbeidskracht per werkweek gedurende minimaal 40 uur in staat zal worden gesteld de bedongen werkzaamheden te verrichten.
 3. De Vakman staat er voor in dat de ter beschikking gestelde arbeidskrachten overeenkomstig de met De Vakman gemaakte afspraken zullen worden uitbetaald, en dat ten behoeve van deze arbeidskrachten loonbelasting en sociale premies zullen worden afgedragen aan de betreffende instanties.

Artikel 10. Algemene schadevergoeding

 1. Indien opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de opdracht of uit deze algemene voorwaarden jegens De Vakman en/of de arbeidskracht niet nakomt, is de opdrachtgever jegens De Vakman gehouden alle schade (inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die daaruit voor De Vakman direct of indirect voortvloeit, te vergoeden zonder dat ter zake een ingebrekestelling noodzakelijk is.
 2. Het bepaalde in lid 1 laat onverlet het recht van De Vakman eventuele andere vorderingen, waaronder een vordering tot nakoming, tegen de opdrachtgever in te stellen en om andere rechtsmaatregelen te nemen, zoals het inroepen van ontbinding. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van algemene gelding zowel ten aanzien van voorwaarden waarbij de schadevergoedingsplicht van opdrachtgever reeds afzonderlijk is geregeld, als bij voorwaarden waarbij dit niet het geval is.

Artikel 11. Slotbepalingen

 1. Wijzigingen in de opdrachtbevestiging zijn slechts geldig voor zover deze door De Vakman schriftelijk zijn bevestigd.
 2. Indien tijdens de duur van deze overeenkomst het aantal ter beschikking gestelde werknemers zal worden uitgebreid, dan wel ter beschikking gestelde werknemers door anderen zullen worden vervangen, zijn de bepalingen van de opdrachtbevestiging en de algemene voorwaarden op die werknemers onverkort van toepassing.
 3. Indien één of meer bepalingen van de opdrachtbevestiging of van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.
 4. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met rechtsverhoudingen tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden berecht door de Rechtbank dan wel de kantonrechter die volgens regels van burgerlijk procesrecht bevoegd is van het geschil kennis te nemen.
 5. Op de tussen De Vakman en de opdrachtgever bestaande rechtsverhouding is Nederlands recht van toepassing.